Kaart Rosarium 1936
1936
Rosarium 1936 kaart
Catalogus Kleurenpracht II 1936
18-07-1936 / augustus 1936
Open de Rozenlijst Vondelpark 1936 pdf 3,3 Mb.
Dit is een deel van de catalogus 1936 met alleen de geleverde rozen voor de 144 vakken met de lijst van leveranciers en de rozenschenkers.
Inclusief een zoekfunctie via de brouwser of Adobe Acrobat.
Blader door de complete Catalogus uit 1936 met 68 pagina's, informatie beeldententoonstelling en vele advertenties.

VOORWOORD

Catalogus

Ten tweeden male heeft het Comité „Practische Werken Amsterdam” het voorrecht, een fraai en belangrijk resultaat van den arbeid zijner jeugdige werkloozen — die dan ook weer, ondanks hun „werkloosheid”, flink aan den slag zijn geweest — ter bezichtiging te bieden. We verheugen ons erin, dat dit mooie en nuttige werk ook dit jaar, dank zij de hulp van zeer velen, weer mogelijk is gebleken; en wij hopen, dat menigeen, die den arbeid onzer jongens aanschouwd, daarin aanleiding zal vinden, ons ook verder den zoo hoog noodigen steun te geven.

Wij hebben ons werk, behalve van het Bestuur van het „Vondelpark”, ook van het Bestuur van „Nos Jungunt Rosae” en van den Amsterdamschen Kring van Beeldhouwers een groote en niet genoeg te waardeeren medewerking ondervonden. Hun hulp zal, naar wij meenen, zonder twijfel tot een goed resultaat van dit nieuwe initiatief leiden.
Dit voorwoord mogen wij niet beëindigen zonder een woord van hulde te brengen aan die leden van het Comité „Practisch Werken”, die met hart en ziel tot het tot stand komen en het succes dezer expositie hebben bijgedragen, nl. de Heeren Ir. J. A. Josephus Jitta, E. G. Volkersz en Ir. W. B. Ouëndag, alsmede den actieven en deskundigen leider van het werk, den Heer J. Jongsma.
Mogen dan mèt de rozen ook de financiën van het Comité „Practisch Werken” groeien en bloeien!

W. C. POSTHUMUS MEYJES
Voorzitter Comité P. W. A.

Dit was het voorwoord, gedrukt in de catalogus voor de Rozententoonstelling:
Kleurenpracht II in het Vondelpark te Amsterdam, georganiseerd van 18 juli - eind aug. 1936 door het Comité „Practisch Werken Amsterdam” voor jeugdige werkloozen.

De Rhododendron- en azalea-tentoonstelling Kleurenpracht I werd eveneens door jeugdige werklozen aangelegd rondom de grote vijver en werd o.a. bezocht door koningin Wilhelmina en prinses Juliana.
De tentoonstelling vond plaats vanaf 18 mei tot 19 juni 1935.

Het Comité „Practisch Werken” heeft aan Piet Worm de opdracht verstrekt een affische te ontwerpen die ook op de kaft van de catalogus wordt gedrukt.

Torso
1936
Beeldhouwer Jan Heijens
Gemaakt van gips.
Bestemd voor particuliere tuin.
Tentoongesteld in het Rosarium 1936.
De beeldententoonstelling toonde 37 beelden.
Aanleg Rosarium met medewerking van „Nos Jungunt Rosae”
28-11-1935
HANDELSBLAD 2 januari 1936
Zooals wij reeds eerder hebben bericht, zal, door samenwerking van het comité „Praktisch Werken Amsterdam” met de Vereeniging tot bevordering der Rozenteelt „Nos Jungunt Rosae”, in het Vondelpark een Rosarium worden aangelegd, naar het ontwerp van den heer F.J. Abbing tuinarchitect (Nos Jungunt Rosae) en J. Jongsma, leider van de jeugdige werkloozen van P. W. aldaar.

Het terrein, waarop dit Rosarium wordt aangelegd, is reeds in bewerking genomen. Het wordt naar het Noorden begrenst door de Manege van de Amsterdamsche Rijtuig Mij. aan den Overtoom. In het Z.-N.O. wordt het terrein begrenst door den verbindingsweg van de Emmalaan naar de Kattenlaan. De ingang van het Rosarium is naar het Oosten ontworpen en is gelegen bij de eendenvoederplaats.

Naar wij verder vernemen, zullen 116 vakken, plaats biedende voor meer dan 7000 struikrozen, worden aangelegd. Aangezien een hekwerk om het Rosarium niet in den stijl van het Vondelpark zou passen, wordt het Rosarium „open” aangelegd.

De vorm van het Rosarium is aangepast aan de eenigszins grillige omtrekken van het terrein, dat door het Vondelparkbestuur, in gezamenlijk overleg, ter beschikking kon worden gesteld. Ten einde het symmetrische Rosarium niet te doen afsteken bij den stijl van het Vondelpark, is een zeer gelukkige entourage-beplanting ontworpen door het aanbrengen van Lijsterbessen, Cotoneasters, Ribes, Botanische en Parkrozen, enz. In het Rosarium zullen acht rustbanken komen.

Het Rosarium zal in een tentoonstellingsterrein worden opgenomen waar een verlichte vijver en een thee-terras de aandacht zullen trekken.

De opening van het tentoonstellingsterrein, waarvan het Rosarium de groote attractie zal vormen, zal vermoedelijk worden vastgesteld op 20 juni. Aangezien de weersgesteldheid op dit tijdstip van het jaar vermoedelijk belangrijk gunstiger zal zijn dan bij de opening van „kleurenpracht” (toen het tentoonstellingscomité, niettegenstaande een zeer druk bezoek, de tegenslagen van het weer vooral in de avonduren heeft ondervonden), wordt een groote toeloop van het publiek verwacht.

Het Rosarium zal ongetwijfeld Amsterdam een attractie rijker maken. Rhododendron- en azaliatuin, het voormalige „kleurenpracht”, wordt keurig onderhouden en zal ongetwijfeld in den vóór-zomer de a.s. bezoekers van het Rosarium er op attendeeren, dat hun wederom een fraaie aanblik te wachten zal staan.
Aanleg Rosarium
voorjaar 1936
Foto Gemeentearchief Amsterdam
Kleurenpracht II 1936
Oktober 1936

Kleurenpracht II met het bronzen beeld Meisje met lammetje van beeldhouwer F. van Hall.
Moeder en Kind
1936
Beeldhouwer G. J. v.d. Veen
Gemaakt van gips.
Reeds uitgevoerd in brons.
Goudvischvijver b/h gebouw der Friesche Levensv. Mij. Leeuwarden.
Tentoongesteld in het Rosarium 1936.
De beeldententoonstelling toonde 37 beelden.
Bizon
1936
Beeldhouwer Jan Trapman
Gemaakt van gips.
Nog uit te voeren in brons.
Nog geen bestemming.
Tentoongesteld in het Rosarium 1936.
De beeldententoonstelling toonde 37 beelden.
Schotse terrier
1936
Beeldhouwer G. J. v.d. Veen
Gemaakt van gips.
Reeds uitgevoerd in brons.
Bezit Dr. Folmer, Amsterdam.
Tentoongesteld in het Rosarium 1936.
De beeldententoonstelling toonde 37 beelden.
Helmschudder Hector
1936
Beeldhouwer G. J. v.d. Veen
Gemaakt van gips.
Nog geen bestemming.
Tentoongesteld in het Rosarium 1936.
De beeldententoonstelling toonde 37 beelden.
Zittend Vrouwenfiguurtje
1936
Beeldhouwer F. van Hall
Gemaakt van gips.
Nog uit te voeren in steen.
Nog geen bestemming.
Tentoongesteld in het Rosarium 1936.
De beeldententoonstelling toonde 37 beelden.
Jongen met Valk
1936
Beeldhouwer Hildo Krop
Gemaakt van beton.
Observatiehuis Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam.
Tentoongesteld in het Rosarium 1936.
De beeldententoonstelling toonde 37 beelden.
Vrouwenkopje
1936
Beeldhouwer Frits Sieger
Gemaakt van steen.
Nog geen bestemming.
Tentoongesteld in het Rosarium 1936.
De beeldententoonstelling toonde 37 beelden.
Christophorus
1936
Beeldhouwer Jan Heijens
Gemaakt van steen.
Nog geen bestemming.
Tentoongesteld in het Rosarium 1936.
De beeldententoonstelling toonde 37 beelden.
Het 1e Rosarium was een ontwerp van F.J. Abbing en Jello Jongsma.
Aangelegd door het Comité Praktisch Werken Amsterdam. 24 Nederlandse- en 1 Duitse rozenkweker schonken alle rozen, totaal 7.000 stuks.
Tentoonstelling: 18 juli tot eind augustus 1936.

Aanvankelijk was de tentoonstelling van 20 juni t/m 1 augustus 1936, maar door slecht weer werd de opening 4 weken uitgesteld. Hans Homburg

© 2013-2021 · Hans Homburg · 21-12-2020 20:57   Site-overzicht | Privacyverklaring